SPMIT  2016
11. CELOSTÁTNÍ konference
Strategické plány měst, OBCÍ A krajů,
informační a komunikační technologie PRO STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
evropské projekty pro rozvoj měst a regionů
26. 05. 2016, LIBEREC ČESKÁ REPUBLIKA

Záštita nad konferencíIng. Karla Šlechtová
ministryně
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

 

RNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra pro státní službu
Ministerstvo vnitra České republiky

Martin Půta
hejtman
Liberecký kraj

 
Pořadatelé konference

  
 
LIBERECKÝ KRAJ
Evropské centrum pro architekturu, informační a komunikační technologie
Evropská akademie architektury


programový VĚDECKÝ výbor konference
PROGRAM SCIENTIFIC COMMITTEE


Ing. David Koppitz, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Mgr. Michael Otta, Krajský úřad Libereckého kraje
RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA, Ministerstvo vnitra České republiky
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA, programový ředitel konference
Dr. Ing. Marie Zezůlková, Statutární město Brno
(abecedně/in alphabetical order)

programový výbor konference

Mgr. Michael Otta, Krajský úřad Libereckého kraje
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA, EAA, programový ředitel konference

ISBN: 978-80-87159-45-3
 PROGRAM SPMIT 2016

Zahájení konference
Open the Conference


Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
Liberecký krajStátní správa v oblasti strategického plánování v podmínkách zákona o státní službě
State administration in strategic planning in relation to Civil Service Act
RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA
náměstek ministra vnitra pro státní službu
Ministerstvo vnitra České republiky

Zákon o státní službě implementovaný v České republice od konce roku 2014 přináší významnou výzvu i pro další formování strategického plánování v rámci státní správy. Příspěvek bude reflektovat relevantní aspekty rozvoje strategického plánování ve vazbě na hlavní cíle služebního zákona (zvýšení kvality a výkonnosti státní správy, její profesionalizace a stabilizace, depolitizace státní správy).
Civil Service Act has been implementing in the Czech Republic since the end 2014. It brings an important challenge for a future designing of strategic planning within state administration. The contribution will reflect relevant issues of strategic planning development in relation to main goals of this act (raising quality and performance of state administration, its professionalisation and stabilisation, non political approach in state administration).


Nové přístupy k regionální politice v České republikace
New
Approaches to Regional Policy in the Czech Republic
Ing. David Koppitz
ředitel
odbor regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Na úrovni Evropské unie i v České republice sílí diskuze se čím dál častěji o současné i budoucí podobě regionální politiky. Děje se tak především v kontextu tzv. územní dimenze evropských fondů, avšak tento rozměr mají pochopitelně také sektorové strategie, o které se má opírat zaměření národních podporných mechanismů a klíčových projektů nadregionálního významu. Dalšími zřetelnými trendy jsou integrované přístupy k rozvoji území, vnímání funkčních vazeb a tlak na posílení principu partnerství na místní, regionální i národní úrovni. To vše musí zohledňovat nejen dlouhodobé vize, existují-li, ale také dynamický vývoj a problémy, s nimiž se Evropa potýká

The European Union and the Czech Republic witness strengthening discussion on recent and future regional policy. It has been happening for the most part in the context of territorial dimension of European funds, but for the future it must be also reflected in sectoral strategies that provide basis for any national support mechanisms or projects of transregional importance. The new trends include integrated approach to territorial development, understanding of functional relations and pressure on partnership principles on local, regional and national levels. They must respond not only to a long-term vision, if there is any, but also to development dynamics and problems that Europe is now facing.


Možnosti financování z programů Interreg EUROPE, Interreg DANUBE a Interreg CENTRAL EUROPE
Pavel Lukeš
vedoucí oddělení
odbor evropské územní spolupráce
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Základní představení programů nadnárodní a meziregionální spolupráce Interreg EUROPE, Interreg DANUBE a Interreg CENTRAL EUROPE a možnosti financování, které nabízejí českým žadatelům. 


Tvorba programu rozvoje obce pomocí aplikace OBCEPRO
Ing. Josef Vlk, CSc., Ing. Martin Kolmistr
odbor regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


Strategie rozvoje města v Hradci Králové a projektové řízení
The Urban Development of the City of Hradec Králové and Project Management
PhDr. Karel Vít, Ph.D.
vedoucí odboru
odbor strategického plánování a projektového řízení
Statutární město Hradec Králové

Prezentace se zabývá rozvojem města Hradec Králové v kontextu projektového řízení. Zdůrazněna bude role procesů v rámci města, dosavadní  vývoj a připravované změny. Součástí prezentace budou také příklady realizovaných projektů.

The presentation is dealing with the urban planning in Hradec Kralove in the kontext of the project management. There will be underlined the role of the processes in the City framework, previous development and preparing changes. The examples of the realised projects will be also the part of the presentation.


Strategie pro Brno 2050 – aktuální výzvy pro novou strategii
Brno City Strategy 2050 – contemporary challenges
Dr. Ing. Marie Zezůlková
vedoucí
Kancelář strategie města
Statutární město Brno


Propojení územního a strategického plánování: příklad dobré praxe v Karlovarském kraji
Connection of regional and strategic planning: example of good practice in Karlovy Vary region

Mgr. Barbora Žemličková
odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad Karlovarského kraje

Cílem příspěvku je poukázat na příklad dobré spolupráce v procesu územního a strategického plánování v Karlovarském kraji. Tyto disciplíny jsou často chápány odděleně, ale v podstatě řeší téměř stejné problémy rozvoje regionu. Je tedy potřeba hledat cesty vedoucí k propojení obou disciplín, které se tak mohou doplňovat a prosazovat společný směr rozvoje regionu. V příspěvku budou přiblíženy jednotlivé kroky vedoucí ke spolupráci územního a strategického plánování nad tvorbou konkrétního strategického plánu. V Karlovarském kraji byla vytvořena pracovní skupina, která se zabývá aktualizací Programu rozvoje kraje, kde budou využity územně analytické podklady a zásady územního rozvoje

The aim of the paper is to show an example of good cooperation in the process of regional and strategic planning in the Karlovy Vary region. These disciplines are often considered separately, but basically solve almost the same problems of regional development. It is therefore necessary to search for ways to connect the two disciplines that they can complement and promote common development direction for the region. In this paper will be described the individual steps which leading to cooperation of regional and strategic planning over the creation of a specific strategic plan. In Karlovy Vary Region was formed a working team that deals with updating the Regional Development Programme which will be used UAP and Principles of regional development. 


Krajský akční plán vzdělávání a Smart akcelerátor v Královéhradeckém kraji – strategické projekty na podporu rozvoje regionu
Intelligent Education System and Smart Region  as a strategic projects for regional development support of Hradec Králove region
Mgr. Ivana Kudrnáčová
vedoucí
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Krajský úřad Královehradeckého kraj

 Projekt Krajský Akční Plán v KHK je systémovým nástrojem, jehož cílem je zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality procesu vzdělávání i úrovně jednotlivých škol. Umožní sledování, plánování a koordinaci tematických intervencí z operačních programů v období 2014–2020.
Cílem projektu Smart akcelerátor je všestranný rozvoj výzkumného a inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji a implementace Krajské přílohy k Národní RIS3 – Strategie inteligentní specializace za Královéhradecký kraj. Projekt přispěje k naplňování cílů, kterými jsou zvyšování inovační výkonnosti firem, propojovaní akademické a firemní sféry, orientace výzkumu na aplikace, rozvoji lidských zdrojů tak, aby lépe odpovídaly požadavkům trhu práce a propagace regionu a jeho klíčových hráčů.Od strategie k realizaci, Ústecký kraj
From a strategy to an execution
Pavel Hajšman, Ing.
odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad Ústeckého kraje

Příspěvek reflektuje zkušenosti Ústeckého kraje v oblasti strategického plánování a realizace projektů, financovaných především ze strukturálních fondů EU. Prezentován je praktický postup od zpracování strategie k přípravě a realizaci konkrétních projektů. Cílem příspěvku je zdůraznění důležitosti správného nastavení strategie pro provádění investic.


Příprava Libereckého kraje na čerpání finančních prostředků EU v programovém období 2014 -2020
The preparation of the Liberec Region to raise the EU financial resources in programme period 2014-2020
Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
Krajský úřad Libereckého kraje

Cílem prezentace je ukázat nejvýznamnější projekty Libereckého kraje v programovém období 2007 – 2013 a následně vybrané aspekty přípravy Libereckého kraje na nové programové období 2014 – 2020. Upozorněno bude především na přípravu krajských projektů, přípravu integrovaných nástrojů v území a informace o vytvoření Regionální stálé konference a tvorbě Regionálního akčního plánu.

The goal of the presentation is to show the most important projects of Liberec Region in programme period 2007-2013. Afterwards there will be mentioned the selected aspects of the Liberec Region preparation for programme period 2014-2020. Firstly it will be notified of the regional projects´preparation, the preparation aimed to integrated tools in the region and as well to the information about the establishment of Regional permanent conference and a formation of the Regional action plan.

FOTOALBUMOrganizační výbor

Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA, organizační ředitel konference
RNDr. Ivana Pecháčková, Krajský úřad Libereckého kraje
Mgr. Zuzana Šiftová, Krajský úřad Libereckého kraje
Mgr. Martina Sochorová, Krajský úřad Libereckého kraje
Barbora Chotěborová 
Barbora Sedláková

speciální partneři konference

FONTANA WATERCOOLERS s.r.o.

pobočkA LIBERECKÝ KRAJOrganizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

©2016 Zdravko Rusev - Euroarch.  All web pages right reserved