SPMIT 2012
1. (10 eu) CELOŠTÁTNA KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
Strategické plány miest, krajov, informačné a komunikačné technológie
európske projekty pre rozvoj miest a regiónov
18. 10.2012, BANSKÁ BYSTRICA SLOVENSKA REPUBLIKA

10.EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE ON
STRATEGICAL PLANS OF THE CITIES AND REGIONS, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
EUROPEAN PROGRAMS AND PROJECTS FOR CITIES AND REGIONS URBAN DEVELOPMENT

OCTOBER 18, 2017 BANSKA BYSTRICA SLOVAKIA 

Záštita nad konferenciou:

Jan Počiatek
minister
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky


Ing. Vladimír Maňka
predseda
Banskobystrický samosprávny kraj

Mgr. Peter Gogola
primátor
M
esto Banská Bystrica

USPORIADATELIA konferencIe:MESTO BANSKÁ BYSTRICA
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
EURÓPSKE CENTRUM prE architektÚru, informačnÉ a komunikačnÉ technolÓgie
EUrÓpskA akadÉmiA architektÚry

Čestný výbor konferencIe

Jan Počiatek
minister
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky


Ing. Michal Janeba
námestník ministra
pre regionálny rozvoj a cestovný ruch
Ministerstvo pre miestny rozvoj
Česká republika

Ing. František Palko
štátny tajomník
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky


Ing. Juraj Gmiterko
generálny riaditeľ
sekcie  koordinácie  fondov EÚ
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky


RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA
riaditeľ
Odbor rozvoja a stratégie regionálnej politiky
Ministerstvo pre miestny rozvoj Česká republika

Mgr. Peter Gogola
primátor
Mesto Banská Bystrica

Ing. Vladimír Maňka
predseda
Banskobystrický samosprávny kraj

Marin Kavrakov
predseda
Sliven kraj
Bulharská republika

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
námestník primátora pre rozvoj mesta
štatutárne mesto Hradec Králové
Česká republika

doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
zástupkyňa primátora
Mesto Banská Bystrica, SR

ISBN: 978-80-87159-28-6
PROGRAM SPMIT 2012

ZAHÁJENIE KONFERENCIE


Mgr. Peter Gogola
primátor
Mesto Banská BystricaIng. Michal Janeba
námestník ministra
pre regionálny rozvoj a cestovný ruch
Ministerstvo pre miestny rozvoj
Česká republika


Ing. Juraj Gmiterko
generálny riaditeľ
sekcie  koordinácie  fondov EÚ
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky


Marin Kavrakov
predseda
Sliven kraj
Bulharská republika


PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
námestník primátora pre rozvoj mesta
štatutárne mesto Hradec Králové
Česká republika


Ing. Vladimír Maňka
predseda
Banskobystrický samosprávny kraj
(na foto v zastúpení Ing. Vladimír Laššák,
vedúci odboru regionálneho rozvoja)

I.

Stratégia regionálneho rozvoja  ČR 2014+
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014+
Ing. Michal Janeba
námestník ministra
pre regionálny rozvoj a cestovný ruch
Ministerstvo pre miestny rozvoj
Česká republika
náměstek ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


Územný rozvoj v programovom období 2014-2020
Ing. Juraj Gmiterko
generálny riaditeľ
sekcie  koordinácie  fondov EÚ
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky

II.

Uplatňovanie strategických prístupov v regionálnej politike v Českej republike
Uplatňování strategických přístupů v regionální politice v České republice
RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA
riaditeľ
Odbor rozvoja a stratégie regionálnej politiky
Ministerstvo pre miestny rozvoj Česká republika
ředitel
Odbor rozvoje a strategie regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
PaedDr. Juraj Škríp
vedúci oddelenia koordinácie subjektov regionálneho rozvoja
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

III.

Strategické riadenie mesta Banská Bystrica
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
zástupkyňa primátora
Mesto Banská Bystrica, SRStrategický plán rozvoja mesta Žilina do roku 2025
Mgr. Richard Hulín
vedúci oddelenia strategického rozvoja mesta
Mestský úrad v Žiline, SR


Strategické plánování v Hradci Králové
Ing. Jiří Svátek
vedúci  odboru regionálneho rozvoja
Magistrát
mesta Hradec Králové, Česká republika
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Magistrát města Hradec Králové, Česká republika

IV.

Nástroje efektívneho strategického plánovania a investícií v Kraľovohradeckom kraji
Nástroje efektivního strategického plánování a investic v Královéhradeckém kraji
MgA. Martina Kulhavá
vedúca odboru regionálneho rozvoja
Kráľovohradecký  kraj, Česká republika
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Královéhradecký kraj, Česká republika


Strategické plánovanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji
Ing. Vladimír Laššák
vedúci odboru regionálneho rozvoja
Banskobystrický samosprávny kraj, Slovenská republika

V.

Vplyv Európskeho hlavného mesta kultúry na rozvoj kultúrnej politiky na mestskej, regionálnej a národnej úrovni
Ing. Ján Sudzina, Mgr. Jakub Urik, M. A. Mgr. Katarína Čopáková
Košice –Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o.

Plzeň 2015 – Európske hlavné mesto kultúry (len na CD)
Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury (pouze na CD)
Mgr. Tomáš Froyda
riaditeľ
ředitel
Plzeň 2015, o.p.s.


Úloha Banskobystrickej regionálnej komory SOPK v rozvoji regiónu
Ing. Vladimír Bystriansky
riaditeľ Kancelárie Banskobystrickej regionálnej komory SOPK v Lučenci

FOTOALBUM
Organizačný výbor

Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA, organizačný riaditeľ konferencie
Ing.  Dana Drábiková - Mestský úrad Banská Bystrica
Ing. Silvia Neviďanská - Banskobystrický samosprávny kraj
Bohuslava Gregorová, EAA asistent
Mgr. Paulína Lásiková, EAA asistent
Alžbeta Medveďová, EAA asistent
Martina Škodová, EAA asistent

ŠpeciálnI partneRi konferencIe

hotel národný dom banská  bystrica

Organizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

Last update: 24.10.2012  ©1992 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved