EDA 2018
9. Celostátní konference s mezinárodní účastí
Inovace evropských měst, strategické plánování, ARCHITEKTURA, urbanismus,
syntéza s uměním a kulturou
evropské programy a projekty pro rozvoj měst
22.-23.05.2018, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, ČESKÁ REPUBLIKA

9. EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE ON
INNOVATION OF EUROPEAN CITIES,  STRATEGIC PLANNING, URBAN PLANNING
 AND SYNTHESIS WITH FINE ART AND CULTURE
EUROPEAN PROGRAMS AND PROJECTS FOR URBAN DEVELOPMENT
MAY 22.-23,
2018, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, CZECH REPUBLIC

Záštita nad konferencí:Ing. Klára Dostálová
ministryně
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKYPhDr. Jlja Šmíd

ministr
MINISTERSTVO kultury ČESKÉ REPUBLIKY

Miloš Izák
starosta
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Pořadatelé konference

 

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU, INFORMAČNÍ a komunikační TECHNOLOGIE
evropská akademie architektury


programový VĚDECKÝ výbor konference
INTERNATIONAL PROGRAM SCIENTIFIC COMMITTEE

 
prof. Ing.
Ján Čelko, PhD., prof. EAA
Ing. Klára Dostálová
Ing. Miroslav Hajdušík
JUDr. Miloš Izák
Ing. arch. Petronela Királyová, prof. EAA
Ing. Kvetoslav Kmec
Ing. Václav Mačát
RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA
Ing. Josef Praks, prof. EAA
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA, programový ředitel konference
Ing. Mgr. David Sláma, prof. EAA
(abecedně/in alphabetical order)

ISBN: 978-80-87159-51-4
PROGRAM EDA 2018

22.05.2018

Zahájení konference
Open the Conference

Ing. Klára Dostálová
ministryně
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY
Zahájení
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
 jménem paní ministryně přednesl
Mgr. František Kubeš

PhDr. Jlja Šmíd

ministr
MINISTERSTVO kultury ČESKÉ REPUBLIKY
Zahájení
Ministerstva kultury České republiky
 jménem pana ministra přednesl
 
Ing. Josef Praks

RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA
náměstek ministra vnitra pro státní službu
MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY


Miloš Izák
starosta
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

JMENOVÁNI PROFESORŮ EAAI.

Strategické plánování a řízení v podmínkách služebního úřadu
RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA

náměstek ministra vnitra pro státní službu
Ministerstvo vnitra České republiky


Strategické riadenie a plánovanie – Národný investičný plán SR 2018 – 2030
Ing. Kvetoslav Kmec
Riaditeľ odboru strategického plánovania
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
(pouze na DVD)


Zkušenosti s projekty ESIF
ESIF projects experiences
Ing. Josef Praks
Vrchní ministerský rada - ředitel
odbor projektového řízení a informačních technologií
Ministerstvo kultury České republiky


Aktuální otázky rozvoje veřejné správy v České republice
Current issues of Public administration development in Czechia
Ing. Mgr. David Sláma
ředitel
Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
Ministerstvo vnitra České republiky

II.

Regionální politika v ČR s důrazem na tvorbu Strategie regionálního rozvoje ČR 21+
Mgr. František Kubeš
O
dbor regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj České republikyStav zavádění Koncepce BIM v ČR
Ing. Jiří Koliba
zástupce náměstka sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
(pouze na DVD)

III.

Kontrola samostatné působnosti obcí a krajů a poznatky z kontrolní činnosti

Ing. Marie Kostruhov
á
ředitelka
 
Odbor veřejné správy dozoru a kontroly
Ministerstvo vnitra České republiky


Program Interreg V-A Česká republika-Polsko – možnosti podpory projektů česko-polské spolupráce pro města a obce
Interreg V-A Czech republic-Poland for support of Czech-polish cooperation for municipalities
RNDr. Jiří Horáček
Vrchní ministerský rada - ředitel
O
dbor evropské územní spolupráce
PhDr. Martin Dohnal, Ph.D.

ministerský rada
Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení přípravy a metodiky programů přeshraniční spolupráce
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Významný nástroj  pro podporu projektů municipalit v česko-polském příhraničí představuje program Interreg V-A Česká republika-Polsko, který je zaměřen na rozvoj česko-polské přeshraniční spolupráce v oblastech prevence rizik, rozvoje přírodních a kulturních zdrojů, vzdělávání a kvalifikace a spolupráce institucí a komunit.

Important tool for support of projects of municipalities in Czech-polish border area is Interreg V-A Czech Republic-Poland. The program, aimed at support of Czech-polish cross border cooperation regarding risk prevention, development of natural and cultural resources, competition and qualification, and cooperation among institutions and communities. 

IV.

Možnosti a limity dopravného modelovania

The possibilities and limits of transport models
prof. Ing. Ján Čelko, PhD.
, prof. EAA
Žilinská univerzita
(pouze na DVD)

Dopravné modelovanie výrazne rozširuje možnosti dopravných analýz a predovšetkým prognózovanie prepravných a dopravných vzťahov. Pri doplnené vhodnou mikrosimuláciou dopravného stavu v reálnom čase komplexnosť dopravných analýz ešte znásobuje. Na druhej strane komplexnosť modelu je výrazne limitovaná dostupnosťou vstupných údajov pre dopytovú časť model. Limitujúcim prvkom môže byť aj nedostatok podporných vedeckých analýz pre veličiny modelových funkcií.

 Traffic modelling markedly expands the possibilities of traffic analyzes and, in particular, the forecasting of transport relations. The complexity of the traffic analyzes is further increased by using suitable real-time microsimulation of the transport conditions. On the other hand, the complexity of the model is significantly limited by the availability of input data for the demand part of the model. The limiting element may also be the lack of supportive scientific analysis for model function variables.


Územný plán mesta  Košice
Košice master plan
Ing. arch. Petronela Királyová, prof. EAA
Hlavný architekt mesta Košice
magistrát města Košice

23.05. 2018
Zahájení konference
Open the second day of the Conference


Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
programový ředitel konference EDA 2018

I.

Novela stavebního zákona na úseku územního plánování

Amendment of the Building Act in the sphere of spatial planning
Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D.
vedoucí
 Oddělení koncepčního a metodického
Odbor územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
(pouze na DVD)

Od ledna 2018 je účinná novela stavebního zákona. Příspěvek se zaměří na zásadní změny, které přinesla na úseku územního plánování. Uvedeny budou i nejpodstatnější změny provedené novelou prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. Závěrem budou nastíněny oblasti, kterými se bude zabývat připravovaná rekodifikace veřejného stavebního práva.

An amendment to the Building Act has been in force since January 2018. Presentation will focus on the fundamental changes it has made in the sphere of spatial planning. The most significant changes made by an amendment to its implementing decree will also be introduced. Finally, main areas dealt with the forthcoming recodification of public building law will be outlined.


Marketingové online nástroje v podpoře cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji

Mgr. Ivana Kudrnáčová
vedoucí
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Krajský úřad Královéhradeckého kraje


Zapojení obyvatel města do tvorby veřejného prostoru

The engaging of habitants to the creation of public space
Ing. Miroslav Hajdušík
náměstek primátora
statutární město Karviná

Veřejný prostor patří od nepaměti mezi důležitou součást našich sídel. Zapojení obyvatel města do jeho tvorby nebo přestavby je základním předpokladem pro jeho funkčnost. Jen spokojený uživatel veřejného prostoru si může vážit svého sídla a je ochoten díky vztahu k tomuto místu se o něj starat.

The public space is very important part of our residences since its beginning. The engaging of habitants of the city to the city creation or reconstruction is the basic premise for city functions. Only the satisfied user of the public space can appreciate its residence and thanks to the mutual relationship is ready to take care about it.


Příprava Libereckého kraje na období 2014-2020
RNDr. Ivana Pecháčková
Vedoucí oddělení rozvojových koncepcí
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Krajský úřad Libereckého kraje
(pouze na DVD)

II.

BIM - cesta jak digitalizovat české stavebnictví

BIM - the way how to digitalize czech contruction industry
Jaroslav Nechyba
ředitel odboru Koncepce BIM
Česká agentura pro standardizaci


Evropská investiční banka - Financovani inovativnich mest
European Investment Bank - Financing Smart Cities 
Ing. Hana Nylander Kaloudová
ředitelka
Evropská investiční banka - Praha

Evropská investiční banka je finanční institucí Evropské unie. Je to největší multilateralni poskytovatel úvěrů na světě a největší zdroj finančních prostředků v oblasti ochrany klimatu. Pomáháme hospodářství, vytváříme pracovní místa a podporujeme urbanistickou promenu a rozvoj.

The European Investment Bank is the lending arm of the European Union.
It is the world’s largest multilateral lender and the biggest provider of climate finance. We help the economy, create jobs and support urban transformation and development


Nástroje řízení projektů ve veřejné správě
The Instruments Of The Project Management In The Public Sector
Ing. Miroslav Netolický,
vedoucí
Odbor rozvoje města Moravská Třebová
 Ing. Libor Hós
ORCZ

Nároky na efektivní řízení projektů se v posledním období zvyšuji i ve veřejném sektoru. Města v České republice na tyto trendy reagují různými způsoby, které se však město od města liší. Stát v této oblasti nemá žádnou strategii ani rámec, o který by se obce mohly opřít. Dochází tak ke fragmentačním řešením, kdy řízení projektů probíhá v různých prostředích a navíc dle různých metodik. Řešení v Moravské Třebové se pro implementaci nástrojů projektového řízení snaží využít nového modulu v již existujícím prostředí IBM Notes, které je na MěÚ v Moravské Třebové nasazeno.

The requirements for effective project management have also been increasing in the public sector lately. Cities in the Czech Republic respond to these trends in different ways, but the city differs from the city. The state in this area has no strategy or framework to which municipalities could rely. This leads to fragmentation solutions where project management takes place in different environments and, in addition, according to different methodologies. The solution in Moravská Třebová is trying to use the new module in the already existing IBM Notes environment, which is deployed at the city department of  Moravská Třebová Municipal Authority for the implementation of project management tools.

FOTOKATALOG DISKUSEOrganizační výbor

Zdravko Rusev, organizační ředitel konference
Mgr. Václav Dokoupil, Úřad města Moravská Třebová

SPECIální partneři konference

 

Organizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
Organizační a programový ředitel konference: 
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

Last update 09.07.2018©2018 Euroarch - Zdravko Rusev. All right reserved