8. EDA 2017
8. ročník celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou
INOVÁCIA EURÓPSKYCH MIEST, ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE,
SYNTÉZA S UMENÍM A KULTÚROU,
EURÓPSKE PROGRAMY A PROJEKTY PRE ROZVOJ MIEST
23. - 24. 05.2017, KOŠICE SLOVENSKÁ REPUBLIKA

8. EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE ON
INNOVATION OF EUROPEAN CITIES, URBAN PLANNING, STRATEGIC PLANNING AND SYNTHESIS WITH FINE ART AND CULTURE
EUROPEAN PROGRAMS AND PROJECTS FOR URBAN DEVELOPMENT
MAY 23.-24, 2017 KOŠICE SLOVAKIA 

ZÁŠTITA NAD KONFERENCIOU:Peter Pellegrini
podpredseda vlády
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
pre investície a informatizáciuArpád Érsek
minister

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Richard Raši
primátor
MESTA KOŠICE

Zdenko Trebuľa
predseda
KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

USPORIADATELIA KONFERENCE

   
MESTO KOŠICE
KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
EURÓPSKE CENTRUM PRE ARCHITEKTÚRU, INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
EURÓPSKA AKADÉMIA ARCHITEKTÚRY  

HONOUR COMMITTEE OF THE CONFERENCE

Peter Pellegrini
podpredseda vlády
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
pre investície a informatizáciu

Arpád Érsek
minister
MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Klára Dostálová
náměstkyně ministryně pro řízení sekce regionálního rozvoje
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
ČESKÉ REPUBLIKY

Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra pro státní službu
MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Richard Raši
primátor
MESTA KOŠICE

Zdenko Trebuľa
predseda
KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE CONFERENCE

Michal Blaško, Úrad vlády Slovenskej republiky
Mgr.art. Ľubica Blaškovičová, Štatutárne mesto Košice
Ján Čelko, prof. Ing. PhD., prof. EAA, Žilinská univerzita
Ing. Klára Dostálová, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ing. Josef Praks, Ministerstvo kultury České republiky
Ing. arch. Petronela Királyová, prof. EAA, Štatutárne mesto Košice
Ing. Kvetoslav Kmec, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA, Ministerstvo vnitra České republiky
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA, (predseda)
Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD.,
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Peter Vilim, Ministerstvo kultury Slovenskej republiky
(abecedne/in alphabetical order)

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCIE
PROGRAM COMMITTEE

Ing. arch. Petronela Királyová, prof. EAA, Štatutárne mesto Košice
Ing. Júlia Kolesárová, Štatutárne mesto Košice
Ing. Julianna Orbán Máté, PhD., VUCKE
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA, (programový riaditeľ konferencie)
Ing. Peter Ťapák, VUCKE
(abecedne/in alphabetical order)

ISBN: 978-80-87159-50-7
PROGRAM EDA 2018

Zahájenie konferencie
I.

JUDr. Martin Petruško
Námestník primátora mesta Košice
Mesto Košice


Ing. Kvetoslav Kmec
Úrad podpredsedu vlády
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu


Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

II.

reŠtartovanie regionálneho rozvoja na Slovensku
reStarting of regional planning in Slovakia
Ing. Anton Marcinčin, PhD.

splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Sekcia regionálneho rozvoja
Úrad vlády
Slovenskej republiky

Napriek množstvu vynaložených finančných prostriedkov sa regionálne disparity na Slovensku neustále zväčšujú. Jedným z dôvodov je aj nastavenie priorít Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR, ktoré sa viac prispôsobujú príležitostiam na čerpanie fondov EÚ než skutočným špecifickým potrebám slovenských regiónov. Z doterajších skúseností s implementáciou programu podpory najmenej rozvinutých okresov vyplýva, že regióny začínajú mať vážny problém s dostatočným ľudským kapitálom z dôvodu dlhodobého neriešenia zásadných problémov regiónov. Politika regionálneho rozvoja na Slovensku má byť integrovaná, otvorená, viacúrovňová, nezávislá na externých zdrojoch, aby bola schopná kapitalizácie vnútorného potenciálu regiónov.

Although big amount of the public funds was disbursed, regional disparities in Slovakia are constantly increasing. One of the reasons is also the setting of the priorities of the National Strategy of Regional Development of the Slovak Republic, which are more adapted to the opportunities for spending EU funds than to the actual specific needs of the Slovak regions. Experience with the implementation of support program for least developed region show that regions have serious problems with insufficient human capital due to the long-term failure to address major problems in the regions.The regional development policy in Slovakia should be integrated, open, multi-level, independent on external sources, so it would be able to capitalize the internal potential of the regions.


Strategické riadenie a plánovanie – Národný infraštruktúrny plán
Strategic management and planning – National Infrastructure Plan

Ing. Kvetoslav Kmec
Kvetoslav Kmec
Riaditeľ odboru strategického plánovania
Úrad podpredsed
u vlády
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu


Strategické riadenie a plánovanie v Slovenskej republike je novým prvkom v riadení štátu, ktorý sa začína uplatňovať na základe novely kompetenčného zákona po voľbách v roku 2016. Vo vyspelých krajinách sa strategické plánovanie používa hlavne v oblasti infraštruktúry, keďže príprava a realizácia infraštruktúrnych projektov je časovo a finančne veľmi náročná. Významnou vlastnosťou strategického plánovania je jeho nadrezortný charakter, ktorý je založený na úzkej spolupráci dotknutých rezortov.

Strategic management and planning in the Slovak republic is a new element in the government, which begins to be exercised based on the amendment of the competence law after the election in 2017. In the developed countries the strategic planning is used mainly in the field of infrastructure, since a preparation and implementation of the infrastructure projects is very demanding in terms of  time and financing.  A significant property of the strategic planning is its cross-sectional character based on a close cooperation of the relevant ministries.


Nové medzinárodné impulzy pre mestský rozvoj
New international impulses for  urban development

Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD.
Elena Szolgayová
generálna riaditeľka
Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

V uplynulom období sa uskutočnilo viacero významných svetových podujatí, ktoré priniesli globálne dokumenty zamerané na mestský rozvoj – Agenda 2030 a ciele trvalo udržateľného rozvoja, konferencia Habitat III a Nová urbánna agenda, Amsterdamský pakt a Urbánna agenda pre EÚ. Všetky prinášajú nové impulzy pre pripravovanú slovenskú koncepciu mestského rozvoja.

In the recent period several important international events took place bringing along global documents focusing on urban development – Agenda 2030 and SDGs, HABITAT III  and the New Urban Agenda, Amsterdam Pact and the Urban agenda for the EU. They all bring new impulses for the Slovak concept of urban development, which is under preparation. 

III.

Aktuální otázky rozvoje veřejné správy v České republice
Current Issues of Public Administration Development in the Czech Republic
Ing. Mgr. David Sláma
David Slama
ředitel
Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
Ministerstvo vnitra
Česká republika

V rámci rozvoje veřejné správy v České republice se v současné době řeší několik otázek souvisejících s jejím budoucím směřováním, jedná se například o otázku dostupnosti veřejné správy do území, tak, aby bylo dosaženo adekvátní dostupnosti pro občany na jedné straně, ale také zachování efektivity a kvality rozsahu poskytovaných služeb na straně druhé.  Dalším aktuálně řešeným tématem je  problematika územněsprávního členění státu. Modernizace veřejné správy je řešena skrze snahy o snížení regulatorní zátěže, zvyšováním kvality a přívětivosti úřadů ale i skrze měření a hodnocení veřejné správy jako takové.


Programy nadnárodnej spolupráce a možnosti ich využitia slovenskými partnermi
Transnational Cooperation Programmes and Opportunities for the Slovak Partners
RNDr. František Koločány
vedúci oddelenia riadenia programov nadnárodnej spolupráce
Sekcia operačných programov
Úrad Vlády Slovenskej republiky


Příprava Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Ondřej Pergl
Odbor regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj
Česká republika

Jsme přibližně v polovině programového období 2014-2020, ale je potřeba již zahájit intenzivní přípravy na období příští, a to včetně tvorby Strategie regionálního rozvoje 21+, která bude jedním ze základních dokumentů pro zpracování budoucích operačních programů. Strategie regionálního rozvoje 21+ musí stanovit konkrétní priority, reagovat na aktuální trendy, nesmí se bát navrhovat odvážná řešení a neměla by být závislá na evropských zdrojích. Rozhodující pro úspěšnou implementaci strategie je dosažení shody na její finální podobě, se kterou se budou všichni klíčoví aktéři identifikovat a vzájemnou spoluprací naplní stanovené cíle. Proto je nutné přípravu postavit na partnerském principu.

Eventhough we are approximately halfway in the programming period 2014-2020, intensive preparation for the next period is needed including the creation of the Regional Development Strategy 21+, which will be one of the basic documents for the future operational programs. The Regional Development Strategy 21+ must set specific priorities, respond to current trends, should not be afraid to propose bold solutions, and should not be dependent on European resources. The key to successful implementation of the strategy is to reach a consensus on its final form with which all key actors will be identified and will work together in order to achieve the set goals . Thereforeit is necessary to build the creation of strategy on a partnership principle.

IV.

Strategie trvale udržitelného rozvoje sektoru kultury České republiky
Sustainable Development
Strategy of the Czech Republic Sector of Culture 
Ing.
Josef Praks
ředitel 
Odbor projektového řízení a informačních technologií
Ministerstvo kultury České republiky


Projektové plánovanie v kontexte kreatívneho cestovného ruchu
Project Planning in Context of Creative Tourism
Peter Vilim
riaditeľ
Odbor projektového riadenia
Ministerstvo kultury Slovenskej republikyPlavba z Ostrovov kultúry ku kreatívnemu centru
Cruise from the Islands of Culture to the Creative Center
PhDr. Jana Kovácsová
PhDr. Jana Kněžová, PhD.

Košický samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj realizoval za posledné obdobie veľké investície do objektov kultúrnych zariadení s cieľom otvoriť a sprístupniť kvalitné kultúrne služby v súlade s trendmi modernej spoločnosti 21.storočia. V rámci projektu EHMK 2013 sa podarilo sfunkčniť 7 Ostrovov kultúry - otvorených zón v meste Košice, nasledovala rekonštrukcia a obnova viacerých kultúrnych inštitúcií v širšom zábere v celom regióne. Aktuálnou veľkou výzvou je aktívna participácia na procesoch rozvoja kreatívneho priemyslu v meste Košice, ktoré prináša nové impulzy pre ďalší rozvoj kultúry a umenia v nových a inovatívnych podobách, čo môže nezanedbateľnou mierou zvyšovať konkurencieschopnosť nielen mesta, ale aj celého regiónu.


24.05.2017
Zahájenie 
Open the second day of the Conference
Košický samosprávny kraj
I.

Ing. Julianna Orbán Máté, PhD.
Košický samosprávní kraj

II.

Regionálny rozvoj pomocou mikroregionálnych stratégií
Regional development through micro-regional strategies
I
ng. Julianna Orbán Máté, PhD.
vedúca odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia
Košický samosprávní kraj

Košický samosprávny kraj sa v rámci svojich rozvojových dokumentov cielene venuje podpore regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom je podporiť aktivity v regióne, ktoré smerujú k rozvoju miestnych a lokálnych iniciatív. Veľký dôraz sa kladie na podporu mikroregiónov a z pohľadu pripravovaného akčného plánu je dôležité, aby výstup bol zameraný na zvýšenie zamestnanosti v oblastiach, ktoré sú na území typické. Akčný plán KSK bude pilotným projektom, ktorý bude alokovať prostriedky na našom území ale aj na území Maďarskej republiky.

In its development documents, the Kosice self-governing region (KSGR) aims to support regional development. The main objective is to support activities in the region that are conducive to the development of local and local initiatives. Great emphasis is placed on supporting micro-regions and, in view of the forthcoming action plan, it is important that the output is aimed at increasing employment in the areas typical of the area. The KSGR Action Plan will be a pilot project that will allocate resources to our territory as well as to the territory of the Republic of Hungary.


Atraktivita regiónov a prístupy k jej meraniu
Attractiveness of Regions and Approaches to its Measurement
Ing. Mojmír Prídavok, PhD
.
Ekonomická fakulta
Technická univerzita v Košiciach

Každé územie je tvorené súborom kapitálu a aktív, ktoré sú preň špecifické, a vytvárajú teda osobitný charakter daného územia v porovnaní s inými v rámci danej krajiny, či regiónu. Prostredníctvom vhodného riadenia a úpravy, môžeme vytvoriť na našom území podmienky vedúce k maximalizácií potenciálu týchto územných aktív a kapitálu s cieľom rozvoja a zvýšenia atraktivity územia pre miestnych obyvateľov, návštevníkov, ako aj pre zástupcov podnikateľského sektora.

Each territory has its own set of specific capitals and assets which can make it competitive in comparison to other territories. Through good governance, policies can create conditions for maximising the potentials of terri¬torial assets and capitals for development, thus increasing the attractiveness of territories for its residents, visitors and businesses.

III.

Brno - moderní město otevřené mezinárodní spolupráci
Brno - modern city open to international cooperation
Mgr. Martin A
nder, Ph.D.
náměstek primátora
Deputy Mayor
Magistrát města Brna
City of Brno

V posledních několika letech Brno stoupá na žebříčku evropských měst s vysokou kvalitou života. Snaží se totiž maximálně využít svůj potenciál jako města univerzit, vědy a inovací. Při realizaci projektů v oblasti urbánního rozvoje, zatraktivňování veřejného prostoru, udržitelné mobility nebo odpadového hospodářství čerpáme ze zkušeností evropských měst jako je Vídeň, Kodaň, Stuttgart nebo Rennes. Brno je zapojeno do velké řady mezinárodních projektů spolupráce měst a univerzit.


The Smart and Green City from vision to reality with Urban planning
Péter Pfliegler
Deputy Mayor
City of Miskolc


Územný plán mesta Košice
Urban development plan of the City of Koice
Ing. arch. Petronela Királyová, prof. EAA
Hlavný architekt mesta Košice
Mesto Košice

Vývoj územného plánu a jeho smerovanie do ďalšieho obdobia. Aktuálne územnoplánovacie podklady a  ich aplikácia v novom územnom pláne.
Land development plan and its direction in the next period. Current planning materials and their application in a new land use plan.

IV.

Využitie programov PTV VISION pre vytváranie dopravných modelov
Using of PTV VISION software for transportation modelling

Ján Čelko, prof. Ing. PhD.
Žilinská univerzita

Tvorba dopravných modelov je základným prvkom dopravných generelov. Pre prognózu dopravy sa najčastejšie používa 4-stupňový model. Jeho spracovanie je silne podporované softvérovými prostriedkami PTV VISION. Možnosti ich použitia budú prezentované na príkladoch úspešných riešení.

Creation of the transportation models is a basic element of traffic master plans. The four-step model is the most frequently used for traffic prognosis. Model is markedly supported by software tool of PTV VISION. Possibilities of using will be described in examples of the successful solutions.


Projektové ideje Jilemnice, města sportu a kultury
Projects Ideas of the City of Jilemnice, City of the sport and Culture
Ing. Martin Šnorbert
City of Jilemnice


Elektronizácia služieb mesta Košice
Electronisation of the services in the City of Kosice
Ing. Gabriela Hajduková
Mesto Košice
 
ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Ing. Eva Bramušková, VUCKE
Ing. Renáta Lukáčová, Štatutárne mesto Košice
Zdravko Rusev, organizačný riaditeľ konferencie
(abecedne/in alphabetical order)

ORGANIZAČNÝ VÝBOR  riaditeľa konferencie

Eva Huculová
Slavomíra Martinková
Ivana Peržeľová
Monika Szabadkaiová OFICIAL  PARTNERS

   


Organizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

 Last update: 25.05.2017 ©2016 Zdravko Rusev - Euroarch.  All web pages right reserved