EDA 2016
7. Celostátní konference s mezinárodní účastí
Inovace evropských měst, strategické plánování, architektura, urbanismus, syntéza s uměním a kulturou
evropské programy a projekty pro rozvoj měst
26. 04. 2016, Karviná, Česká republika

7. EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE ON
INNOVATION OF EUROPEAN CITIES,  STRATEGIC PLANNING, URBAN PLANNING
 AND SYNTHESIS WITH FINE ART AND CULTURE
EUROPEAN PROGRAMS AND PROJECTS FOR URBAN DEVELOPMENT
APRIL 26,
2016, KARVINA, CZECH REPUBLIC

Záštita nad konferencíIng. Karla Šlechtová
ministryně
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKYPhDr. Lubomír
Zaorálek
ministr
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Miroslav Hajdušík
náměstek primátora
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ


Martin Sikora
náměstek hejtmana
moravskoslezský kraj

Pořadatelé konference
                                                  
__________
          

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
moravskoslezský kraj
EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU, INFORMAČNÍ a komunikační TECHNOLOGIE
evropská akademie architektury


programový VĚDECKÝ výbor konference
PROGRAM SCIENTIFIC COMMITTEE


Ing. arch. Petronela Királyová, Magistrát města Košice
Ing. David Koppitz, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Mgr. Michael Otta, Krajský úřad Libereckého kraje
RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA, Ministerstvo vnitra České republiky
Ing. Josef Praks, Ministerstvo kultury České republiky
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA, programový ředitel konference
Ing. Tomáš Sklenář, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ing. Vlastimil Tesař, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
(abecedně/in alphabetical order)

programový výbor konference

Ing. Libuše Krupková, MPA, Magistrát města Karviné
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA, EAA, programový ředitel konference
Ing. Martina Šramková, Magistrát města Karviné
JUDr. Marta Wroblowská, Moravskoslezský kraj
(abecedně/in alphabetical order)

ISBN: 978-80-87159-43-9
PROGRAM
EDA 2016
I.
Zahájení konference
Open the Conference


Ing. Miroslav Hajdušík
náměstek primátora
statutární město Karviná


Martin Sikora
náměstek hejtmana
Moravskoslezský kraj
(pouze na DVD)


Státní správa v oblasti strategického plánování v podmínkách zákona o státní službě
State administration in strategic planning in relation to Civil Service Act
RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA
náměstek ministra vnitra pro státní službu
Ministerstvo vnitra České republiky

Zákon o státní službě implementovaný v České republice od konce roku 2014 přináší významnou výzvu i pro další formování strategického plánování v rámci státní správy. Příspěvek bude reflektovat relevantní aspekty rozvoje strategického plánování ve vazbě na hlavní cíle služebního zákona (zvýšení kvality a výkonnosti státní správy, její profesionalizace a stabilizace, depolitizace státní správy).
Civil Service Act has been implementing in the Czech Republic since the end 2014. It brings an important challenge for a future designing of strategic planning within state administration. The contribution will reflect relevant issues of strategic planning development in relation to main goals of this act (raising quality and performance of state administration, its professionalisation and stabilisation, non political approach in state administration).


Nové přístupy k regionální politice v České republikace
New approaches to regional policy in the Czech Republic
Ing. David Koppitz
ředitel
odbor regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
přednáší
Ing. Josef Vlk, CSc.
o
dbor regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj České republikyKvalita v územní samosprávě
Quality in regional and Municipal offices

Ing. Mgr. David Slama
ředitel
odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
Ministerstvo vnitra České republiky

Kvalita ve veřejné správě
= míra naplňování oprávněných požadavků zákazníků na požadovanou veřejnou službu nebo požadavků občanů na kvalitu života v dané obci nebo regionu. Řízení kvality je nástrojem:
-
řešení problémů (kontrola, řízení neshod, řízení rizik);
- zvýšení výkonnosti, snížení nákladů (řízení procesů, řízení zdrojů);

- zlepšení kvality služby (garance určité úrovně služeb pro všechny);
- zvýšení spokojenosti zákazníků veřejných služeb, zvýšení spokojenosti občanů s kvalitou života v obci/ regionu (znalost a plnění požadavků zákazníků);
- zlepšení vlivu na společnost, životní prostředí (zahrnutí zainteresovaných stran)


Karviná - město které se mění
Karviná - a city of changes
Ing. Miroslav Hajdušík
náměstek primátora
statutární město Karviná

Město Karviná má díky své bohaté historii velký potenciál pro to, aby i v budoucnu byla městem nejen českého ale i evropského významu. Nachází se zde velký potenciál, který je potřeba směřovat správným směrem 


e-culture…..Digitalizace kulturního dědictví v České republice návrh strategie
e-culture – digitalization of cultural heritage in the Czech republic
Ing. Josef Praks
ředitel
odbor projektového řízení a informačních technologií

Ministerstvo kultury České republiky

Příspěvek se zabývá postavením MK jako národního agregátora zastřešující sektorové agregátory digitalizovaného obsahu kulturních statků.
This contribution deals with a description of the role of the ministry of culture of the Czech republic as a national aggregator with the cooperation of sector aggregators of digital content of cultural objects.


Dotace na podporu územního plánování
Subsidies to support spatial planning
Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D
.
odbor územního plánování 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Příspěvek představuje aktuální dotační tituly určené na podporu územního plánování v České republice. Zmiňuje základní zásady podpory zpracování územních plánů a jejich změn, regulačních plánů a územních studií. Zvláštní pozornost je věnována územním studiím veřejných prostranství. Krátká informace je podána i o dalších zvažovaných dotačních titulech.
The presentation informs about current subsidy programs promoting spatial planning in the Czech Republic. It mentions the basic principles of support for drafting the local (land use) plans and their amendments, regulatory plans and planning studies. Special attention is paid to planning studies focused on public space. It also briefly informs about other subsidy programs that are currently under consideration.Rozvoj : udržitelný a ohleduplný
Development : sustainable and respectful
Ing
. Vlastimil Tesař
odbor mnohostranných ekonomických vztahů
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky

Svět, Evropa a Česká republika se připravují na realizaci globálních cílů udržitelného rozvoje a výsledků 21. Konference COP 21 o změně klimatu. Jaké jsou v této agendě úkoly, překážky a předpoklady úspěchu ? 
World, Europe and the Czech Republic are getting ready for implementation of the set of „Sustainable Development Goals and the results of the Conference COP21 on Climate Change. What are the tasks, hurdles and prerequisites for success in this agenda ?

II.

Aktivity Plzeňského kraje v oblasti přeshraniční spolupráce
Pilzen region activities in bilateral cross boundary cooperation
Ing. Jan Přibáň, MBA
vedoucí odboru fondů a programů EU
Krajský úřad Plzeňského kraje


Příprava Libereckého kraje na čerpání finančních prostředků EU v programovém období 2014 -2020

The preparation of the Liberec Region to raise the EU financial resources in programme period 2014-2020
Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
Krajský úřad Libereckého kraje

Obsah česky - Cílem prezentace je ukázat nejvýznamnější projekty Libereckého kraje v programovém období 2007 – 2013 a následně vybrané aspekty přípravy Libereckého kraje na nové programové období 2014 – 2020. Upozorněno bude především na přípravu krajských projektů, přípravu integrovaných nástrojů v území a informace o vytvoření Regionální stálé konference a tvorbě Regionálního akčního plánu.
Obsah anglicky - The goal of the presentation is to show the most important projects of Liberec Region in programme period 2007-2013. Afterwards there will be mentioned the selected aspects of the Liberec Region preparation for programme period 2014-2020. Firstly it will be notified of the regional projects´preparation, the preparation aimed to integrated tools in the region and as well to the information about the establishment of Regional permanent conference and a formation of the Regional action plan.


GIS análýza využití veřejné dopravy ve středně velkých měst
GIS analysis of the public transport in mid size cities
Mgr.  Jindřich Felcman
Krajský úřad Libereckého kraje

Tento příspěvek se zabývá vztahem mezi stavební formou města a efektivitou veřejné dopravy ve středně velkých městech se zhruba 100 000 obyvateli. Je provedena analýza vlivu tří základních charakteristik prostředí města – dostupnost cíle dojížďky ve městě, vzdálenost na zastávku hromadné dopravy a populační hustota. Naše výsledky naznačují několik doporučení pro budoucí rozvoj měst. Kompaktnost formy města a vysoká populační hustota nemusí být jediným nástrojem pro efektivní veřejnou dopravu v českých středně velkých městech.
This paper deals with the relationship between bulit environment and public transport efficiency in mid-size cities with about 100 000 inhabitants. We analyze the effect of three basic characteristics of city environment – destination accessibility, distance to transit and population density. Our results indicate several recomendations for future city development. Compactness of the city form and high population density has not to be the only tool for efficient public transport in Czech mid-size cities. 

III.

Zeleň jako jeden z aspektov zlepšenia kvality života
Gree areas as one of the aspects for better live
Ing. arch. Petronela Királyová
Hlavný architekt mesta Košice Slovensko


Územní plán jako nástroj tvorby veřejného prostoru
Local Development Plan as the Public Space Creation Instrument

Ing. arch. Dagmar Saktorová
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Úkolem územního plánování je mimo jiné stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitu bydlení. Dobré bydlení si lze jen stěží představit bez veřejných prostranství a funkčního veřejného prostoru. Územní plán je nejrozšířenějším druhem územně plánovací dokumentace, je pro rozvoj obce dokumentací zásadní a z praktického hlediska nejpotřebnější. Je možné pomocí tohoto nástroje zajistit, aby v obcích a městech vznikaly nebo byly zachovány kvalitní veřejné prostory a prostranství? Analýzou platných územních plánů a jejich srovnáním s aktuálními a historickými mapovými podklady byly zjištěny limity a možnosti územního plánu při navrhování veřejných prostranství.


Územní rozvoj města Karviné a jeho specifika
Urban development of the Karvina city and its specifics

Ing. Libuše Krupková, MPA
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
statutární město Karviná

Zamýšlení se nejen nad historií územního rozvoje města, ale také nad jeho další urbanistickou koncepcí, a to v závislosti na měnících se socio-ekonomických faktorech. 

Reflection of spatial development of the city in course of time and of its future urban conception related to ever-changing socio-economic factors.


SPECIální partneři konference

                                     
  HOTEL SPORT STARS KARVINÁ                    ZÁMEČEK PETROVICE            

                        

Organizační výbor

Zdravko Rusev, organizační ředitel konference
Ing. Pavla Kalužová, Magistrát města Karviné
Jana Ochodková, Magistrát města Karviné

Organizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev,CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

©2016 Zdravko Rusev - Euroarch.  All web pages right reserved