EDA 2015
6. Celostátní konference s mezinárodní účastí
Inovace evropských měst, strategické plánování, architektura, urbanismus, syntéza s uměním a kulturou
evropské programy a projekty pro rozvoj měst
22. 04. 2015, Karlovy vary ČESKÁ REPUBLIKA


6. EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE ON
INNOVATION OF EUROPEAN CITIES,  STRATEGIC PLANNING, URBAN PLANNING
 AND SYNTHESIS WITH FINE ART AND CULTURE
EUROPEAN PROGRAMS AND PROJECTS FOR URBAN DEVELOPMENT
APRIL 22,
2015, KARLOVY VARY  CZECH REPUBLIC

Záštita nad konferencí:Karla Šlechtová
ministryně
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

JUDr. Martin Havel
hejtman
KARLOVARSKÝ KRAJ


Pořadatelé konference

  

KARLOVARSKÝ KRAJ
EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU, INFORMAČNÍ a komunikační TECHNOLOGIE
evropská akademie architektury


programový výbor konference
PROGRAM SCIENTIFIC COMMITTEE

Ing. arch. Petronela Királyová, Magistrát města Košice
Ing. arch. Alena Krusová, CSc.,
Národní památkový ústav
Ing. arch. Jaromír Musil, Karlovarský kraj
RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA, Ministerstvo vnitra České republiky
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA, programový ředitel konference
Ing. Tomáš Sklenář,  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ing. Jiří Svátek, Magistrát města Hradce Králové
Ing. Vlastimil Tesař, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
(abecedně/in alphabetical order)

ISBN 978-80-87159-43-9
PROGRAM EDA 2015

Zahájení konference
Open the Conference
22.04.2015
I.

Ing. Edmund Janisch
radní
Karlovarský kraj


Ing. David Koppitz
ředitel
Odbor regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


Lambert Van Nistelrooij MEP
Committee on Regional Development
European Parliament


JMENOVÁNI PROFESORŮ EAA

 


 II.
Víceúrovňová správa a její úloha při řízení rozvoje území
Multi-level governance and its role for a territorial management
RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA
náměstek ministra vnitra pro státní službu
Ministerstvo vnitra České republiky
(pouze na DVD)

Uplatňování víceúrovňové správy představuje v řadě evropských států jeden z významných trendů vývoje veřejné správy v posledních 10- 15 letech. Příspěvek se zaměří na objasnění podstaty víceúrovňové správy a její průmět v evropské legislativě a dokumentech Výboru regionů.  V další části bude vyhodnoceno dosavadní uplatnění víceúrovňové správy v České republice a vyhodnoceny její možnosti při řízení rozvoje území.

Implementation of multi-level governance represents an important trend of public administration development across European states. The contribution is focused to explain the substance of multi-level governance and its projection into European legislation and documents of Committee of Regions. An assessment of present implementation of multi-level governance in the Czech Republic and analysis of its possibilities for territorial management are the next part of the presentation.


Integrované přístupy – nový pohled na rozvoj měst
Integrated Approaches – A New Perception of Urban Development
Ing. David Koppitz
ředitel
Odbor regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Integrované nástroje jsou jedním ze způsobů realizace územní dimenzeESI fondů, tedy koncentrace prostředků tam, kde jsou zřejmé závažné problémy nebo kde je největší rozvojový potenciál. Česká republika se pro rozvoj měst a jejich zázemí rozhodla využít dvou nástrojů: (1) ITI(Integrované územní investice) a (2) IPRÚ (Integrované plány rozvoje území nástroje).Jejich využití je postaveno na kvalitních strategiích.Posílí schopnost měst a jejich partnerů generovat strategické projekty s významným pozitivním dopadem do širšího území, posilovat princip partnerství a vytvářet synergické efekty veřejných i soukromých peněz.

Integratedtoolsofferinnovativepossibilitiesofprojectinga spatialdimension in ESI funds, i.e. concentrationofresources in placesstruckwith most seriousproblemsorgeneratingconsiderabledevelopmentpotential. To support urbandevelopment, the Czech Republic decided to developtwo such tools: (1) ITI (IntegratedTerritorialInvestment) and (2) ITDP (IntegratedTerritorialDevelopmentPlan). Puttingthem in practiceisbasedqualitystrategies.Toolswillthenstrenghtencapabalitiesofcities and theirpartnersto (1) generatestrategicprojectswithsignificantimpact to thefunctionalterritory, (2) strenghtenpartnershipprinciples and (3)createsynergiesof public and privateresources.


Smart Specialisation driving Smart Cities
Lambert Van Nistelrooij MEP
Committee on Regional Development
European Parl
iament

Mr. Lambert van Nistelrooij, MEP is 3rd term, regional minister and social geographer. In the former legislature he was the main rapporteur for the Common Provisions Regulation for the Structural and Investment Funds and the rapporteur for the Joint technology initiative on the Biobased industries. Just recently he was the rapporteur for the Juncker Investment plan: The European Fund for Strategic Investments. He is also Vice chair of the Urban Intergroup.


Waar kunst en biobased samengaan
Lia Stravens

Landart Diessen - Nederland
(Special guest)


III.

Udržitelný rozvoj v globálním kontextu
Sustainable Development - Global Context
Ing. Vlastimil Tesař
Odbor mnohostranných ekonomických vztahů
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky

Rozvojové cíle tisíciletí (MDG´s) spějí k cílovému datu (konec 2015). Mezinárodní komunita připravuje novou globální agendu se záměrem završit nedodělky MDG´s, vykořenit bídu a usměrňovat transformační úsilí směrem k udržitelnější budoucnosti. Hlavní globální dohody v tomto ohledu budou v r. 2015 předmětem jednání na třech klíčových summitech : (i) Třetí mezinárodní konference o financování rozvoje, červenec, Adis Abeba; (ii) Summit OSN k přijetí Rozvojové agendy "Post-2015", září, N.York a (iii) 21. konference COP21 o změně klimatu, prosinec, Paříž. Na podkladě shody mezinárodní komunity probíhají práce na transformaci dosavadní a budoucí substance rozvojové agendy, vycházející z jednotného rámce, zahrnujícího vyváženým způsobem ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi udržitelného rozvoje a sadu universálních cílů, aplikovatelných na všechny země.
Presentace na konferenci EDA má za cíl představit stav věcí a nadcházející kroky mezinárodních úvah o rozvojové agendě "Post-2015" a souvisejících procesech, nastolit povědomí o potenciálních souvislostech universální, transformované a sjednocené rozvojové agendy "Post-2015" a navržených Cílů udržitelného rozvoje (SDG´s) pro zainteresované strany a ČR.


As the Millennium Development Goals (MDGs) are approaching their target date (end 2015), the international community is preparing for a new global agenda that will aim to complete the unfinished business of MDGs, eradicate poverty and steer a transformational shift towards a more sustainable future for all. Critical global agreements will culminate in three decisive summits in 2015: (i) the Third International Conference on Financing for Development (FfD) in July in Addis Ababa; (ii) the UN Summit to adopt the Post-2015 Development Agenda in September in New York; and (iii) the 21st Conference of the Parties (COP21) on Climate Change in December in Paris. The international community agreed in this context to work towards a transformative agenda, based on a coherent framework that integrates in a balanced manner the economic, social and environmental dimensions of sustainable development, and a set of universal goals applicable to all countries.
The EDA conference intervention aims to: provide an overview on the status and next steps of the inter-governmental deliberations on the Post-2015 Development Agenda and related processes; stimulate reflections on the potential implications of a universal, transformative and integrated Post-2015 Development Agenda and the proposed Sustainable Development Goals (SDGs) for involved parties, incl. the Czech Republic


Politika architektury a stavební kultury České republiky
Czech Architecture and Building Culture Policy
Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D
.
Odbor územního plánování 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky je strategický dokument schválený vládou na počátku roku 2015. Jeho vizí je zlepšení kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Naplnění jeho cílů povede ke kvalitnější architektuře, hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního prostředí, přívětivému veřejnému prostoru, harmonickým městům i venkovu včetně okolní krajiny, respektu k místním specifikům jednotlivých oblastí a k vnímání architektury jako stávající nebo i budoucí součásti našeho kulturního dědictví. Politika architektury a stavební kultury České republiky též podporuje vzdělávání odborné i laické veřejnosti a přispívá k podněcování zájmu obyvatel o kvalitu prostředí, ve kterém žijí.

Czech Architecture and Building Culture Policy is a strategic document approved in early 2015 by Czech Government. Its vision is to improve the quality of the built environment. Fulfilment of its objectives will lead to better architecture, economical buildings properly set into the surroundings, friendly public space, harmonic cities, rural areas and landscape, respect for local specifics of individual regions and to the perception of architecture as a current and future part of our cultural heritage. Czech Architecture and Building Culture Policy also supports education of professionals as well as general public and helps to stimulate the interest of citizens in the quality of their living environment.


Stratégia prípravy územného plánu Košíc (záměr - cieľ)
Kosice master plan preparation strategy
Ing. arch. Petronela Királyová
Hlavný architekt mesta Košice Slovensko

Územný plán mesta Košice bol spracovaný v 1976, prešiel niekoľkými komplexnými aktualizáciami v 80-tych a 90-tych rokoch. Z urbanistického hľadiska je stále schopný zabezpečiť potrebný územný rozvoj. Plánovaný počet obyvateľov v zmysle územného plánu sa nenaplnil. Založený dopravný systém dobré zvláda aj súčasné dopravné výkony. Dôvodom spracovania nového územného plánu sú najmä legislatívne, spoločenské zmeny a zmena životného štýlu, ktoré nastali najmä za posledných 20 rokov. Cieľom je určiť potrebnú mieru regulácie a zabezpečiť potrebnú kvalitu života v environmentálnej oblasti života obyvateľov. Pozornosť by sa mala sústrediť na využitie existujúceho zastavaného územia, revitalizovanie brownfieldov a dobudovanie systému zelene v súlade s modernými potrebami prepravy obyvateľov (peší, cyklisti, verejnej dopravy).

Masterplan for Košice  was developed in 1976, it has passed several complex actualizations  both in 80s and 90s. From urban point of view it stil has capability to provide needed urban development. Assumed number of town dwellers hasnt been oversteped.Realised traffic system has capacity to face up tranportation demands of nowadays. The main reason for development of new masterplan-+ are mainly legislative and social changes and change of lifestyle  that have happened during last 20 years. The goal is to set up a standart of regulation and to provide a needed life quality in environmental area for town residents. Attention should be focused on exploitation of so far build-up areas, revitalisation of brownfields and completing of green mass area in concordance with modern requirements for transportation (pedestrians, cyclists, public transportation).

IV.

Příprava Libereckého kraje na čerpání finančních prostředků EU v programovém období 2014 -2020
The preparation of the Liberec Region to raise the EU financial resources in programme period 2014-2020
Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
Krajský úřad Libereckého kraje

Obsah česky - Cílem prezentace je ukázat nejvýznamnější projekty Libereckého kraje v programovém období 2007 – 2013 a následně vybrané aspekty přípravy Libereckého kraje na nové programové období 2014 – 2020. Upozorněno bude především na přípravu krajských projektů, přípravu integrovaných nástrojů v území a informace o vytvoření Regionální stálé konference a tvorbě Regionálního akčního plánu.

Obsah anglicky - The goal of the presentation is to show the most important projects of Liberec Region in programme period 2007-2013. Afterwards there will be mentioned the selected aspects of the Liberec Region preparation for programme period 2014-2020. Firstly it will be notified of the regional projects´preparation, the preparation aimed to integrated tools in the region and as well to the information about the establishment of Regional permanent conference and a formation of the Regional action plan.


Nové trendy ve správě nemovitosti a majetku
New trends in property management and property
Igor Seifer
Nemetschek Allplan Česko s.r.o.

Představení nových trendů a možností při správě majetku a nemovitostí. Cloud - cesta k cenově dostupnému řešení pro obce a malá města. Nové možnosti aplikace Allplan Allfa v oblasti facility managementu.

Introducing the new trends and opportunities in asset management and property. Cloud - way to affordable solution for villages and small towns. New possibilities of application Allplan Allfa in facility management.


Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové
Ing. Jiří Svátek
vedoucí odboru rozvoje města
Magistrát města Hradec Králové

Nový systém řízení dopravy bude v následujících letech pomáhat řidičům od ucpaných silnic v aglomeraci, usnadní práci záchranářům, policistům a zrychlí cestování v městské hromadné dopravě.
Inteligentní dopravní systém bude informovat řidiče o hustotě provozu prostřednictví proměnlivých dopravních značek, dokáže řídit dynamicky preferenci dopravních proudů podle aktuální situace v terénu. Bude tedy umět identifikovat intenzitu dopravních proudů,  počty vozidel, cyklistů i pěších. Aplikace systému pak budou podávat meteorologické informace, číst registrační značky, dokáží automaticky sledovat průjezdy na červenou a měřit úsekovou rychlost vozidel. Kamerový systém pak umožní lepší dohled a vyhodnocování situací na jednotlivých dopravních uzlech. Další moduly systému pak mohou řídit systém parkování nebo informovat o aktuálním stavu prostřednictvím webu či mobilních aplikací. Všechny segmenty by měly být propojeny především optickou sítí.
Systém primárně nebude represivního charakteru, nejdůležitější funkcí bude prevence, monitoring  a zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu.
Pořizování systému by mělo být zahájeno v letech 2016 až 2027.

The new traffic management system in coming years will assist the drivers from blocked roads in the agglomeration, facilitate the work of rescue workers, police officers and accelerate traveling in public transport. Intelligent transport system will inform drivers about traffic density through the variable traffic signs, can dynamically manage traffic flows according to the actual situation on the ground. It will thus be able to identify the intensity of traffic flows, number of vehicles, cyclists and pedestrians. Application of the system will then provide meteorological information, read the license plates, can automatically watch drivings through red light and measure the section speed control. The camera system will allow better monitoring and evaluation of the situation in individual transport nodes. Other modules of the system can manage the parking system or inform about the current state through the Web or mobile applications. All segments should be connected primarily by optical network. The system will not be primarily repressive, the most important function will be prevention, monitoring and improve the traffic fluency and safety. Making the system should start in 2016 and 2027.


V.

Realizace Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
Implementation of the Cross-border cooperation program Czech Republic – Free State Bavaria 2007-2013 in the Pilsen Region
Ing. Jan Přibáň, MBA
Krajský úřad Plzeňského kraje


Evropské programy přeshraniční spolupráce řeší společné problémy v příhraničních regionech a snaží se podpořit růstový potenciál v příhraničních oblastech za současného posílení procesu spolupráce za účelem celkového harmonického rozvoje Evropské unie. Příspěvek se zabývá realizací Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 na území Plzeňského kraje a jeho významem pro česko-bavorské příhraničí.

 European Cross-border cooperation programmes aims to tackle common challenges identified jointly in the border regions and to exploit the untapped growth potential in border areas, while enhancing the cooperation process for the purpose of the overall harmonious development of the Union. Conference contribution deals with the implementation of the Cross-border cooperation program Czech Republic – Free State Bavaria 2007-2013 in the Pilsen Region and its importance to the czech-bavarian boarder area.


Možné scénáře urbanistického vývoje Karlových Varů
Possible scenarios of urban development Carlsbad

Ing. arch. Ilja Richtr
Magistrát města Karlovy Vary

Možné scénáře urbanistického vývoje Karlových Varů. Územní plán. Kon
cepční a územní studie. Záměry veřejných investic. Záměry privátních developerů v území. Progresívní a umírněný scénář. Schematická vizualizace vybraných očekávatelných změn obrazu města po realizaci významných záměrů.

Possible scenarios of urban development Carlsbad. The master plan. Conceptual and regional studies. Public investment intentions. Plans to private developers in the area. Progressive and moderate scenario. Schematic visualization of selected possible change the image of the city after the implementation of major projects.


Krajinné výstavy – nástroj rozvoje města
Landscapes exhibitions as a City development tool
Ing. Michal Pospíšil
Město Cheb

Nejenom statistická data ukazují na skutečnost, že v Karlovarském kraji vzniká druhý pól růstu, kterým se stává město Cheb. Můžeme také hovořit o druhé rozvojové oblasti, která má na rozdíl od Karlovarska přesah do sousedního Bavorska. Chebu se opět daří úspěšně využívat rozvojový potenciál daný jeho příhraniční polohou.

Not only the statistical figures present the fact, the Karlovy Vary Region has become the second development pole - city of Cheb. It also should be described as the second development area that is (as opposed to the city of Karlovy Vary) direct influenced by the neighbour federal land of Bavaria. The city of Cheb also successfully take the advantage of the development potential that is giving by its cross-border geographical position.


Město Cheb, druhý pól růstu Karlovarského kraje
Ing. arch. Jaromír Musil
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajský úřad Karlovarského kraje

Jedná se o projekt renovace stanovené části města, s cílem vzniku klidové zóny, likvidace ekologických zátěží, odstranění problémových objektů atd. Po výstavě zmizí část „mobilních“ exponátů, ale nová zeleň, cesty, vybudovaná infrastruktura, sportoviště a některá umělecká díla zůstávají zachována a slouží občanům města i jeho návštěvníkům. V Německu jsou od 80. let minulého století výstavy jakýmsi nástrojem pro pojmenování a odstranění problémů v dílčích územích měst a obcí.

The main target of the project is renewal this part of the city to create calm area, old ecological disposal, brownfields disposal etc. Because of this urban development part of „mobile‟ exhibit will be disappeared. However the new green vegetation, streets, constructed infrastructure, sports grounds and a few of work of arts will be preserved and it will be free for use to citizens as well as tourists. From the twenties eighties are this kind of exhibitions in Germany also understand as a tool for calling the proper names these problems and do problems away in a single areas of cities and villages.

FOTOALBUM

Organizační výbor

Bc. Gabriela Donovová
Ing. Jana Irovská
Ing. arch. Jana Kaválková

Petr Křenek
Eliška Pilná, BArch (Hons), AADipl.
Zdravko Rusev, organizační ředitel konference
Mgr. Barbora Žemličková

speciální partneři konference

FONTANA WATERCOOLERS s.r.o.

pobočkA KARLOVY VARYOrganizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
Organizační a programový ředitel konference: 
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

 Last update: 22.04.2015 ©2014 Zdravko Rusev - Euroarch.  All web pages right reserved