DPPGIS' 2005
5. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, informační a komunikační technologie
16.-18.03.2005, PARDUBICE ČESKÁ REPUBLIKA
evropské projekty pro dopravní infrastrukturu měst a regionů
 MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ
18.03.2005, pardubice česká republika

5. EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
TRANSPORT INFRASTRUCTURE, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
MARCH 16.-18, 2005 PARDUBICE CZECH REPUBLIc
EUROPEAN PROJECT FOR TRANSPORT INFRASTRUCKTURE CITIES AND REGIONS
INTERNATIONAL COLLOQUIUM

MARCH 18, 2005 PARDUBICE CZECH REPUBLIc

Záštita nad konferencíIng. Milan Šimonovský
místopředseda vlády a ministr
MINISTERSTVO DOPRAVY  ČESKÉ REPUBLIKYDoc. RNDr. Peter Kolář, CSc.
náměstek ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Michal Rabas
hejtman
Pardubický kraj


Ing. Jiří Střítesky
primátor
Statutární město Pardubice

Pořadatelé konference

PARDUBICKÝ KRAJ
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU, INFORMAČNÍ a komunikační TECHNOLOGIE
evropská akademie architektury

organizační partneři konference:

FAKULTA STAVEBNÍ, VŠB TU oSTRAVA
FAKULTA Špeciálného inŽinierstva, ŽU Žilina
INSTITUT FÜR VERKEHRSPLANUNG UND VERKEHRSTECHNIK, Tu WIEN
DOPRAVNÍ FAKULTA, ČVUT praha
Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice

programový výbor konference

Ing. Vladimír Bakajsa, Statutární Město Pardubice
doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc. FAST VŠB TU Ostrava
Ondřej Jašek - ředitel odboru strategie MD (předseda progr. výboru)
prof. Ing. Josef Jíra, CSc. DF ČVUT Praha
Miroslav Macela - KÚ Pardubického kraje 
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. FŠI ŽU, Žilina
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA  programový ředitel
prof. Ing. Karel Šotek, CSc. UP DFJP Pardubice
Ing. Ladislav Umbraun KÚ Pardubického kraje

ISBN:  
PROGRAM DPPGIS 2005

Zahájení konference
Open the Conference
Ing. Ondřej Jašek
ředitel
odboru strategie
Ministerstvo dopravy České republiky


Ing. Ivo Toman
náměstek hejtmana
Pardubický kraj


Jaroslav Deml
náměstek primátora
Statutární město Pardubice


prof. Ing.Ján Čelko, CSc.
děkan SF Žilinská univerzita v Žilině


Assoc. Prof. Detelin Vassilev, PhD.
děkan DF TKUT Sofia


prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
děkan FSI Žilinská univerzita v Žilině


doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
proděkan FAST VŠB TU Ostrava


prof. Ing. Karel Šotek, CSc.
děkan DFJP UPa Pardubice


Dopravní politika 2005-2013
Ing. Ondřej Jašek
  ředitel odboru strategie
Ministerstvo dopravy České republiky


Dopravní modely a mikrosimulace dopravních problémů
Ing. Petr Hofhansl
City Plan


Ing. Josef Havaš, MBA
General Manager, Intergraph ČR spol. s.r.o


Řešení společnosti Intergraph pro oblast dopravy - Intergraph Transportation Solutions
Vladimír Špaček
Intergraph Česká republika


Application of modern methods of transportation planning and forecasting
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
, Peter Súkenník, Andrea Gavulová
Stavební fakulta Žilinské univerzity


Příprava odborníků na řešení krizových situací v dopravní infrastruktuře
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD


Assoc. Prof. Detelin Vassilev, PhD.

Zahájení konference
Open the Conference Second Day


Zdravko Rusev
EAA


Ing. Jaroslav Kotolan, CSc.
GEODIS BRNO spol. s r.o.


Use of Web-based GIS for evaluation of earthquake damage to the built environment
Prof. Paraskevas Savvaidis
Aristotle University of Thessaloniki


Stavebně - technické prvky a bezpečnost silničního provozu v regionu  severní Moravy
doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
Ing. Miloslav Řezáč,Ph.D.


Krizové řízení v železniční dopravě  v Slovenské republice
Doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.


Informační technologie v oblasti vzdělávání facility managementu
Pavel Sýkora, Jan Česelský, František Kuda


Videosystém – prostředek preventivního zvyšování bezpečnosti
Ing.Zdeněk Grubl
AŽD Praha s.r.o.


Organizace silničního zabezpečení krizových situací v Slovenské republice
doc. Ing. Ivo Milata, CSc.


Možnosti využití pracovních výsledků sčítání na silniční a dálniční síti v České republice v roce 2005
Ing. Karel Malík


Globalisation of production, transport flows and global logistics
Prof. Aristoteles Naniopoulos
Aristotle University of Thessaloniki


Bulgarian Railways'Investment Policy - its State and European Perspectives
Eng. Daniela Todorova
Todor Kableshkov  University of Transport


The Use of Steel in the Protection, Preservation and Restoration of Historical Monuments
Assoc. Prof. Aris Avdelas
Aristotle University of Thessaloniki


Vývoj nové dopravní koncepce města Pardubice 
Ing. arch. Iva Lánská
Magistrát  statutárního města Pardubice


Dopravní infrastruktura v územním plánu Jihočeského kraje
Ing. arch. Radek Boček
KÚJČK


Problems of Automatic Traffic Control in Bulgarian Railway Transport
Eng. Margarita Georgieva, MSc., Assoc. Prof. Ivan Nenov, PhD.
Todor Kableshkov  University of Transport


Aplikácia moderných metód dopravného plánovania a prognózovania na Slovensku
Ing. Monika Šóšová
Žilinská Univerzita v Žilině – stavební fakulta

Evropské projekty pro dopravní infrastrukturu měst a regionů
seminář
PROGRAM - 18.03.2005

Zahájení semináře – Open the Seminář


Postup přípravy a možnosti využití nového nástroje pomoci - Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska v České republice
Preparation and possibilities to use the new Tool of Foreign Assistance
 The Financial Mechanisms of the European Economic Area (EEA) and Norway in the Czech Republic
PhDr. Jana Hendrichová
Centrum pro zahraniční pomoc Ministerstva financí České republiky


Fond soudržnosti EU a rozvoj dopravní infrastruktury a rozvoj měst a regionů
 The Cohesion fund and the transport infrastructure and development of towns and regions
RNDr. Alois Kopecký
odbor Řídícího orgánu Fondu soudružnosti 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


Mgr. Ivana Krůželová
 odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha pro cíl 2
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


Evropské projekty na Vysočině - The European Projects in the Vysocina Region
Radek Handa
Krajský úřad kraje Vysočina


Informace o programu AKTION Česká republika - Rakousko, spoluprácí ve vědě a vzdělávání
Program ACTION Czech Republic - Austria, cooperation in science and education

Ing. Helena Hanžlová
Head of Program AKTION


Asia-Link, TEMPUS, programy spolupráce s USA, Kanadou, Japonskem aj.
Asia Link, TEMPUS, Cooperation Programs with USA, Canada, Japan and etc.
JUDr. Josef Vochozka
vedoucí programu Sokrates
EU Education and Culture
Czech Republic


Leonardo Da Vinci – 2005/2006
Jaromír Coufalík, Iva Tatarková
Národní vzdělávací fond – National Training Fund


Flexible transport systems responding to demand in Europe.
The SUNRISE approach and expected results in the case of Greece
Prof. Aristoteles Naniopoulos
Aristotle University of Thessaloniki

speciální partneři konferenceOFFICIAL AIRLINE CARRIER

 

Oficiální partneři konference
hotel labeOrganizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

 ©2005 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved.