DPPGIS 2003
CELOSTÁTNÍ KONFERENCE
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA a informační technologie
třetí mezinárodní bienále DPPGIS 2003
27. - 28. 03. 2003 PRAHA
evropské projekty pro dopravní infrastrukturu měst a regionů
 MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ

3. EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
TRANSPORT INFRASTRUCTURE, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
March 27 -28, 2003 PRAHA
PRAHA CZECH REPUBLIc
EUROPEAN PROJECT FOR TRANSPORT INFRASTRUCKTURE CITIES AND REGIONS
INTERNATIONAL COLLOQUIUM

PRAHA CZECH REPUBLIc

Záštita nad konferencíMINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKYMINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Čestný výbor konference


doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. 
náměstek ministryně
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
předseda čestného výboru konference
Ing. Josef Zatloukal
ředitel odboru dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí
Ministerstvo dopravy a spojů České republiky
prof. Ing. Josef Jíra, CSc., děkan DF ČVUT Praha
prof. Ing. Karel Šotek, CSc., děkan DFJP UP
 
Pořadatelé konference

   

EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - EAA
Dopravní fakulta Jana Pernera Universita Pardubice
DOPRAVNÍ FAKULTA ČVUT praha


ISBN: 
PROGRAM DPPGIS 2003

ZAHÁJENÍ KONFERENCE

doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
náměstek ministryně
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Ing. Josef Zatloukal
ředitel odboru dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí
Ministerstvo dopravy a spojů České republiky

prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
děkan
 DF ČVUT Praha

prof. Ing. Hynek Šertler, DrSc.
UP DFJP

I.
Tři projekty Středočeského kraje
Ing. Ladislav Bína, CSc. - Krajský úřad Středočeského kraje

Digitální data o dopravní infrastruktuře
Ing. Vít Sedmidubský - Centrum dopravního výzkumu

Sun Microsystems – vize a produkty
Ing. Jaroslav Malina - Sun Microsystems Czech

Ortofotomapa ČR a její využití v oblasti GIS
Ing. Jaroslav Kotolan, CSc. - Geodis Brno

II.
Simulace jako podpora projektování infrastruktury železničních uzlů
doc. Ing. Antonín Kavička, Ph.D.

Mikro a makro – simulace dopravy v GIS
Petr Hofhansl - City Plan

GIS LIDS a příprava podkladů pro řešení dopravní problematiky
Michal Štourač - BERIT a.s.

III.
Využití softwaru PVT při modelování dopravy v Praze
Ing. Jan Kreml - ÚDI Praha

Výhody nasazení dopravních řešení Intergraphu
Ing. Josef Hnojil - INTERGRAPH ČR

Rozvoj dopravní telematiky v hl. m. Praze
Ing. Jiří Lavic - ÚDI Praha

Transport Related Projects in Central and Eastern Europe
Uwe Reiter - PTV AG, Berlin

28.03.2003
ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE
Zdravko Rusev
president EAA

I.
Nové projekty EU - Van Miertova skupina
Miroslav Vančura MSc., Ph.D. - MDS ČR
 
Základní informace k 6. Rámcovému programu EU
doc. RNDr. Jitka Kubátová, CSc. - TCAV ČR

Účast Centra dopravního výzkumu v evropských výzkumných projektech
Ing. Josef Mikulík - CDV Brno

II.
Možnosti 6. RP v oblasti dopravy
Jana Čejková - TCAV ČR
 
Tři projekty Středočeského kraje
Ing. Ladislav Bína, CSc. - Krajský úřad Středočeského kraje

Simulace jako podpora projektování infrastruktury železničních uzlů
(Rakousko, Čína, Německo, Švýcarsko, Slovensko)
doc. Ing. Antonín Kavička, Ph.D.

III.
Co přinesl program SAPARD v České republice
Ing. Petr Gross, Ing. Jana Paláčková
 MMR ČR - oddělení Monitoring Sapard a ROP

Priorita 6. část 1.6.2. Udržitelna povrhová doprava
Jana Čejková
TCAV ČR

organizační partneři konference:
programový výbor konference
Josef Zatloukal, ředitel MDS ČR
prof. Ing. Hynek Šertler, DrSc. UP DFJP
doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc. DF ČVUT Praha
Josef Mikulík, ředitel CDV 
Brendan Buckley, EU Phare, ISPA
Zdravko Rusev, EAA  programový ředitel

Organizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

Last update 29.03.2003©2003 Euroarch - Zdravko Rusev. All right reserved