Celostátní konference
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA a informační technologie
třetí mezinárodní bienále DPPGIS' 2003
27. -  28. 03. 2003 PRAHA

evropské projekty pro dopravní infrastrukturu měst a regionů
 Mezinárodní seminář
27. -  28. 03. 2003 PRAHA

Záštita nad konferencí:
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Čestný výbor konference

doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. 
náměstek ministryně
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
předseda čestného výboru konference
Ing. Josef Zatloukal
ředitel odboru dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí
Ministerstvo dopravy a spojů ČR
prof. Ing. Josef Jíra, CSc. - děkan - DF - ČVUT - Praha
prof. Ing. Karel Šotek, CSc. - děkan - DFJP - UP
 
Pořadatelé konference

   

EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - EAA
Dopravní fakulta Jana Pernera Universita Pardubice - KDI
DOPRAVNÍ FAKULTA ČVUT - praha

PROGRAM
27.03.2003

Zahájení konference

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.
náměstek ministryně
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ing. Josef Zatloukal
ředitel odboru dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí
Ministerstvo dopravy a spojů ČR

prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
děkan - DF - ČVUT – Praha

p
rof. Ing. Hynek Šertler, DrSc.
UP - DFJP

I.
Tři projekty Středočeského kraje
Ing. Ladislav Bína, CSc. - Krajský úřad Středočeského kraje

Digitální data o dopravní infrastruktuře
Ing. Vít Sedmidubský - Centrum dopravního výzkumu

Sun Microsystems – vize a produkty
Ing. Jaroslav Malina - Sun Microsystems Czech

Ortofotomapa ČR a její využití v oblasti GIS
Ing. Jaroslav Kotolan, CSc. - Geodis Brno

II.
Simulace jako podpora projektování infrastruktury železničních uzlů
doc. Ing. Antonín Kavička, Ph.D.

Mikro a makro – simulace dopravy v GIS
Petr Hofhansl - City Plan

GIS LIDS a příprava podkladů pro řešení dopravní problematiky
Michal Štourač - BERIT a.s.

III.
Využití softwaru PVT při modelování dopravy v Praze
Ing. Jan Kreml - ÚDI Praha

Výhody nasazení dopravních řešení Intergraphu
Ing. Josef Hnojil - INTERGRAPH ČR

Rozvoj dopravní telematiky v hl. m. Praze
Ing. Jiří Lavic - ÚDI Praha

Transport Related Projects in Central and Eastern Europe
Uwe Reiter - PTV AG, Berlin

Seminář
 28.03.2003

Zahájení semináře
Zdravko Rusev
president EAA

I.
Nové projekty EU - Van Miertova skupina
Miroslav Vančura MSc., Ph.D. - MDS ČR
 
Základní informace k 6. Rámcovému programu EU
doc. RNDr. Jitka Kubátová, CSc. - TCAV ČR

Účast Centra dopravního výzkumu v evropských výzkumných projektech
Ing. Josef Mikulík - CDV Brno

II.
Možnosti 6. RP v oblasti dopravy
Jana Čejková - TCAV ČR
 
Tři projekty Středočeského kraje
Ing. Ladislav Bína, CSc. - Krajský úřad Středočeského kraje

Simulace jako podpora projektování infrastruktury železničních uzlů
(Rakousko, Čína, Německo, Švýcarsko, Slovensko)
doc. Ing. Antonín Kavička, Ph.D.

III.
Co přinesl program SAPARD v České republice
Ing. Petr Gross, Ing. Jana Paláčková
 MMR ČR - oddělení Monitoring Sapard a ROP

Priorita 6. část 1.6.2. Udržitelna povrhová doprava
Jana Čejková
TCAV ČR

organizační partneři konference:
programový výbor konference:
Josef Zatloukal - ředitel MDS ČR
prof. Ing. Hynek Šertler, DrSc. UP - DFJP
doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc. - DF ČVUT Praha
Josef Mikulík - ředitel CDV 
Brendan Buckley - EU - Phare, ISPA
Zdravko Rusev - EAA  programový ředitel

Organizační ředitel konference
Zdravko Rusev
©2003 Euroarch - Z R
All right reserved