2. Celostátní konference
Dopravní plánováni  v prostředí geografických informačních systémů
DOPRAVA a informační technologie
Praha  27.09.2001

Záštita nad konferencí:

Ing. Jaromír Schling
ministr
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY

d
oc. Ing. Josef Průša, CSc.
náměstek ministra
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Pořadatelé konference:

EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Dopravní fakulta Jana Pernera UP - KDI
ČESKÁ ASOCIACE PRO GEOINFORMACE

Čestný výbor konference:

Ing. Jaromír Schling
 ministr
Ministerstvo dopravy a spojů - ČR

doc. Ing. Josef Průša, CSc.
náměstek ministra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ing. Josef Beneš, CSc.
ředitel odboru vysokého školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ing. Josef Zatloukal
ředitel odboru dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí
Ministerstvo dopravy a spojů - ČR

prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
děkan
DFJP - UP - Pardubice

Čestní hosté konference:

Ing. Jaromír Schling - ministr - Ministerstvo dopravy a spojů  ČR
doc. Ing. Josef Průša, CSc. - náměstek ministra - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ing. Josef Beneš, CSc. - ředitel odboru vysokého školství
Ing. Josef Zatloukal - ředitel odboru dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí, MDS ČR
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. - děkan DFJP - UP - Pardubice

Tomáš Staněk - ředitel Bentley systems ČR s.r.o.
David Palas - obchodní ředitel Autosdesk spol. s r.o.
Josef Havaš, MBA - ředitel - Intergraph spol. s.r.o.
Kamil Balšánek - ředitel - Symos spol. s r.o.
Ing. Václav Kratochvíl - ředitel MCO a.s.
Ing. Zdeněk Hotař - GEODIS BRNO spol. s r.o.


Program 
Zahájení konference

doc. Ing. Josef Průša, CSc.
náměstek ministra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČRIng. Josef Zatloukal
 v.r. ředitel odboru dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí, MDS

I.
"Současné možnosti a úloha dopravního plánování při využití technologie a nástrojů GIS."
ing. Miroslav Vančura CSc. vedoucí oddělení MDS

"Dopravní plánování v prostředí GIS - zkušenosti, formy , využívání a možnosti."
Ing. Vít Sedmidubský, Jan Zatloukal - Centrum dopravního výzkumu

"Strategie Betley pro dopravní plánování."
Tomáš Stanek - Bentley ČR

II.
"Digitální inženýrská data - jejich hodnota v různých fázích životního cyklu projektováni, výstavby, provozováni a údržby dopravní infrastruktury."
Ing. David Palas - Autodesk ČR

Týmové navrhování dopravních projektů a sdílení dat."
Ing. Kamil Balšánek - Symos

"Strategie integrovaných řešení v oblasti dopravy."
Ing. Vladimír Špaček - Intergraph ČR


III.
"Praktické zkušenosti z modelu dopravních prognóz na softwaru PTV VISION."
Petr Hofhansl - City Plan

"Dopravně inženýrský model pro Prahu a okolí." - 
Vladimír.Kadlec - ÚDI Praha

"Digitální videometrie pro dopravní plánování."
Zdeněk Hotař - Geodis Brno

"Počítačová grafika v IS v dopravě."
Prof. Ing. Karel Šotek,CSc. RNDr. Hynek Bachratý - DFJP -Pardubice

Organizační výbor:

Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA,  předseda organizačního výboru
prof. Ing. Hynek Šertler, DrSc.
prof. Ing. Karel Šotek, CSc.

Organizační Partneři:Organizační garant: 
Zdravko Rusev
zakládající místopředseda CAGI, 
president 
Evropské akademie architektury

Organizační ředitel konference:
Zdravko Rusev

©2001 Zdravko Rusev - Euroarch,  All  right reserved